Administrar

El fantasma de la llibertat sempre arriba amb un ganivet a les dents

estelnegre | 27 Desembre, 2008 08:47

El fantasma de la llibertat sempre arriba amb un ganivet a les dents

El fantasma de la llibertat sempre arriba amb un ganivet a les dents

Disparar a la carn és el punt dominant de l'opressió social

Totes les pedres tretes del paviment i llançades als escuts de la policia o als mostradors dels temples de la comoditat; totes les ampolles inflamables dibuixant òrbites sota el cel de la nit; totes les barricades erigides als carrers de la ciutat, separant les nostres àrees de les seves; tots els contenidors plens de fems d'una societat consumista que les flames dels disturbis transformen del no-res a quelcom; tots els punys aixecats per damunt de la lluna; aqueixes són les armes que donen car i poder real, no només a la resistència, sinó també a la llibertat. És únicament en aquest sentiment de llibertat que sembla que val la pena apostar en aquests moments: el sentiment de dels matins oblidats de la nostra infància, quan tot podia passar perquè era nostra, com éssers humans creatius, que s'han despertat, no els futurs humans-màquines productius de la subordinació, de l'entreteniment, del treball alineat, del propietari privat, de l'home de família. És el sentiment d'enfrontar-se als enemics de la llibertat --no témer-los pus més.

Així que, totes els que vulguin ocupar-se dels seus negocis, com si no-res passés, com si no-res hagués passat mai, tenen serioses raons per inquietar-se. El fantasma de la llibertat sempre porta un ganivet entre les dents, amb violència per trencar cada cadena que redueix la vida a una miserable repetició, útil perquè les relacions socials de dominació es reprodueixin. Des del passat 6 de desembre cap ciutat en aquest país funciona amb normalitat: no hi ha teràpies d'anar de compres, no hi ha carreteres lliures per anar als nostres llocs de feina, no hi ha notícies sobre pròximes iniciatives de reestrabliment del govern, no es dóna aquest despreocupat zàpping entre estils de vida dels shows televisius, no hi ha passejades nocturnes al voltant de la plaça Syntagma, etcètera. Aquestes nits i dies no pertanyen als propietaris de les botigues, als comentaristes de televisió, als ministres i als policies. Aquestes nits i dies pertanyen a Alexis!

Com a surrealistes, hem estat als carrers des del primer moment, junts amb centenars de rebels i d'altra gent expressant la solidaritat, perquè el surrealisme nasqué del respirar del carrer i no té intenció d'abandonar-lo. Després de la resistència en massa als assassins de l'Estat, l'alenada del carrer és fins i tot més calent, fins i tot més hospitalari i fins i tot més creatiu. Proposar una direcció per aquest moviment no ens correspon a nosaltres. Malgrat tot, acceptem tota la responsabilitat per la lluita comuna, perquè és una lluita per la llibertat. Sense estar obligats a acceptar amb cada expressió d'aquest fenomen de masses, sense ser partidaris de la violència cega o de la violència per la violència, considerem l'existència d'aquest fenomen correcta.

No deixem que aquest inflamable alè de poesia es calmi o mori!

Convertim-lo en una utopia precisa: la transformació del món i de la vida!

No hi ha pau per a la policia i els seus dirigents!

Qui no entengui aquesta ràbia pot simplement callar-se!

Grup Surrealista d'Atenes

Desembre de 2008

Escriu-nos

Comentaris

 1. En altres idiomes

  El fantasma de la libertad siempre llega con un cuchillo entre sus dientes
  Disparar a la carne es el punto alto de la opresión social.
  Todas las piedras sacadas del pavimento y lanzadas a los escudos de la policía o a escaparates de los templos de la comodidad; todas las botellas inflamables dibujando órbitas bajo el cielo de la noche; todas las barricadas erigidas en las calles de la ciudad, separando nuestras áreas de las suyas; todos los cubos llenos de basura de una sociedad consumista que las llamas de los disturbios transformaron de nada a algo; todos los puños levantados por encima de la luna; ésas son las armas que dan carne y poder real, no sólo a la resistencia, sino a la libertad también. Es este sentimiento de libertad que sólo merece apostar por él en estos momentos: el sentimiento de las mañanas olvidadas de nuestra infancia, cuando todo podía pasar porque era nuestra, como seres humanos creativos, que se han despertado, no los futuros humanos-máquinas productivos de la subordinación, el entrenamiento, el trabajador alienado, el propietario privado, el hombre de familia. Es el sentimiento de enfrentarse a los enemigos de la libertad - no temerles nunca más.
  Así que, todos los que quieran ocuparse de sus negocios, como si nada pasara, como si nada hubiera pasado nunca, tienen serias razones para inquietarse. El fantasma de la libertad siempre llega con un cuchillo entre los dientes, con violencia para romper cada cadena que reduce la vida a una miserable repetición, útil para que las relaciones sociales de dominación se reproduzcan. Desde el sábado 6 de diciembre ninguna ciudad en este pais funciona con normalidad: no hay terapias de ir de compras, no hay carreteras libres para ir a nuestros puestos de trabajo, no hay noticias sobre próximas iniciativas de reestablecimiento del gobierno, no se da ese despreocupado zapping entre estilos de vida de los shows televisivos, no hay vueltas nocturnas alrededor de la plaza Syntagma, etcétera Estas noches y días no pertenecen a los propietarios de las tiendas, los comentaristas de televisión, los ministros y los policias. Estas noches y días pertenecen a Alexis!
  Como surrealistas, hemos estado fuera en las calles desde el primer momento, juntos con centenares de rebeldes y otra gente expresando su solidaridad, porque el surrealismo nació del respirar de la calle y no tiene intención de abandonarlo. Después de la masiva resistencia a los asesinos del estado, el aliento de la calle es incluso más caliente, incluso más hospitalario e incluso más creativo. Proponer una dirección para este movimiento no nos corresponde a nosotros. Sin embargo, aceptamos toda la responsabilidad por la lucha común, porque es una lucha por la libertad. Sin ser obligados a aceptar con cada expresión de tal fenómeno masivo, sin ser partidarios de la violencia ciega o la violencia por la violencia, consideramos la existencia de este fenómeno correcta.
  ¡No dejemos que este inflamable hálito de poesía se calme o muera!
  Convirtámoslo en una utopía certera: ¡la transformación del mundo y la vida!
  ¡No hay paz para la policía y sus dirigentes!
  ¡Quién sea que no entienda la rabia puede simplemente callarse!
  Grupo surrealista de Atenas, diciembre 2008
  -----
  All the stones removed from pavements and thrown to cops’ shields or shop-windows of the commodity’s temples; all the flaming bottles drawing orbits under the night sky; all the barricades erected on the city’s streets, separating our areas from theirs; all the bins full of rubbish of a consumerist society that the riot’s flames transformed from nothing to something; all the fists raised over the moon; these are the weapons giving flesh and real power, not only to resistance, but freedom, too. It is this feeling of freedom that only deserves to bet on in these moments: the feeling of forgotten mornings of our childhood, when everything can happen because it is us, as creative human beings, that have awaken up, not the future productive human-machines of the subordinate, the trainee, the alienated worker, the private owner, the family man. It is the feeling of confronting the enemies of freedom - not fearing them anymore.
  So, everyone who wants to continue minding their own business, as if nothing is happening, as if nothing has ever happened, has serious reasons to be disquieted. The ghost of freedom always comes with the knife between its teeth, with the violent mood to break every chain that reduces life into a miserable repetition, useful for the dominant social relations to reproduce themselves. Since Saturday the 6th of December no city in this country functions normally: no shopping therapy, no free roads to reach our workplaces, no news about government’s next recovery initiatives, no carefree zapping among lifestyle TV shows, no night drives around Syntagma square and so on. These nights and days do not belong to shop owners, TV commentators, ministers and cops. These nights and days belong to Alexis!
  As surrealists, we have been out in the streets from the very first moment, together with thousands rebels and other people expressing their solidarity, because surrealism has been born by the street’s breath and does not intend to abandon it. After the massive resistance to state murderers, street’s breath is even warmer, even more hospitable and even more creative. Proposing a direction to this movement doesn’t correspond to us. However, we accept full responsibility for the common struggle, because it is a struggle for freedom. Without being obliged to agree with every expression of such a massive phenomenon, without being partisans of blind anger or violence for its own shake, we consider this phenomenon’s existence right.
  Let’s not let this flaming breath of poetry to just defuse or die!
  Let’s convert it into a certain utopia: the transformation of world and life!
  No peace with cops and their bosses!
  Everybody in the streets!
  Whoever cannot understand the rage can just shut up!
  Surrealist group of Athens, December 2008
  The ghost of freedom always comes with the knife between its teeth
  Shooting in the flesh is the high point of social oppression
  ----
  Le fantôme de la liberté vient toujours avec le couteau entre ses dents
  Tirer dans la chair est le haut point d'oppression sociale
  Toutes les pierres enlevées des trottoirs et jetées aux boucliers des flics ou sur les vitrines des temples de la marchandise ; toutes les bouteilles flambantes tirant les orbites sous le ciel de nuit ; toutes les barricades érigées dans les rues de la ville, séparant nos régions des leurs ; toutes les poubelles pleines des ordures d'une société de consommation à outrance si bien que les flammes de l'émeute sont transformées de rien en quelque chose; tous les poings levés vers la lune; Ceux-ci sont les armes donnant chair et réel pouvoir, non seulement à la résistance, mais à la liberté, aussi. C'est ce sentiment de liberté qui mérite seulement d’être parié dans ces moments : le sentiment des matins oubliés de notre enfance, quand tout peut arriver parce qu'il est nous, comme des gens créateurs qui se sont réveillés, pas les futures machines humaines productives du subalterne, le stagiaire, l'ouvrier aliéné, le propriétaire privé, l'homme familial. C'est le sentiment d'affronter les ennemis de la liberté – non la crainte d'eux désormais.
  Ainsi, tous ceux qui veulent continuer à maintenir leur propre business, comme si rien n'arrive, comme si rien n’est jamais arrivé, ont de sérieuses raisons de s’inquiéter. Le fantôme de liberté vient toujours avec le couteau entre ses dents, avec l'humeur violente de vouloir casser chaque chaîne qui réduit la vie dans une répétition malheureuse, juste utile à se reproduire pour les classes sociales dominantes. Depuis samedi 6 décembre aucune ville dans ce pays ne fonctionne normalement : plus aucun shopping, aucune route libre pour atteindre nos lieux de travail, aucune nouvelle des prochaines mesures du gouvernement, aucun insouciant zappant les émissions de télévision, aucun conducteur nocturne autour de la place Syntagma… Ces nuits et jours n'appartiennent pas aux propriétaires de magasin, aux commentateurs de TV, aux ministres et aux flics.
  Ces nuits et jours appartiennent à Alexis !

  En tant que surréalistes, nous avons été dans les rues au tout premier moment, ensemble avec des milliers de rebelles et d’autres personnes exprimant leur solidarité, parce que le surréalisme est né du souffle de la rue et n'a pas l'intention de l'abandonner. Après la résistance massive pour exposer des meurtriers, le souffle de la rue est encore plus brûlant, plus hospitalier et encore plus créateur. La proposition d'une direction à ce mouvement ne nous correspond pas.
  Cependant, nous acceptons la pleine responsabilité de la lutte commune, parce que c'est une lutte pour la liberté. Sans être obligé d’être d'accord avec chaque expression d'un phénomène si massif, sans être les partisans d’une colère aveugle ou de violence pour sa propre secousse, nous considérons le droit d'existence de ce phénomène.
  Ne laissons pas ce souffle flambant de poésie se désamorcer ou mourir!
  Convertissons- le dans une certaine utopie : la transformation du monde et de la vie!
  Aucune paix avec les flics et leurs patrons !
  Tous dans les rues !
  Personne ne peut comprendre que la colère puisse juste se taire !
  Groupe surréaliste d'Athènes, décembre 2008
  ------
  O espectro da liberdade surge sempre com uma faca nos dentes
  O nec plus ultra da opressão social está a ser atingido a sangue frio.
  Todas as pedras arrancadas do pavimento e atiradas contra os escudos da bófia ou contra as fachadas dos templos comerciais,
  todas as garrafas flamejantes que traçam as suas órbitas no céu nocturno,
  todas as barricadas erguidas nas ruas das cidades, separando a nossa área da deles,
  todos os caixotes do lixo do consumo que, graças ao fogo da revolta, se tornaram Algo saindo do Nada, todos os punhos erguidos sob a Lua,
  são as armas dando carne, assim como a força verdadeira, não só à resistência como também à liberdade.
  E é precisamente o sentimento da liberdade que nesses momentos, é a única coisa em que vale a pena apostar:
  aquele sentimento das manhãs esquecidas da infância, quando tudo pode acontecer,
  porque fomos nós, como seres humanos criativos, que despertámos, e não aquelas futuras máquinas humanas produtivas conhecidas como
  “sujeito obediente”, “estudante”, “trabalhador alienado”, “proprietário”, “mulher ou homem de família”.
  O sentimento de enfrentar os inimigos da liberdade – de não mais os temer.
  É portanto com boas razões que estão preocupados,
  com aqueles que desejam continuar com a sua azáfama como se nada estivesse a acontecer,
  como se nada tivesse acontecido.
  O espectro da liberdade surge sempre com a faca nos dentes, com a vontade violenta de quebrar as cadeias,
  todas aquelas cadeias que tornam a vida uma miserável repetição, servindo para reproduzir as relações sociais reinantes.
  No entanto desde Sábado, 6 de Dezembro, as cidades do país não estão a funcionar correctamente:
  nenhuma terapia de compras, nenhuma abertura de estradas para nos levar ao trabalho, nenhuma notícia sobre as próximas iniciativas governamentais de recuperação da economia,
  nenhuma mudança tranquila de uma telenovela para outra,
  nenhuma condução nocturna à volta da Praça Syntagma, etc, etc, etc.
  Estes dias e estas noites não pertencem aos mercadores, comentadores de TV, ministros e bófia: Estes dias e estas noites pertencem ao Alexis!
  Como surrealistas estamos nas ruas desde o início, juntamente com milhares de outros, em revolta e solidariedade;
  pois o surrealismo nasceu com o hálito da rua, e não tenciona abandoná-la jamais.
  Após a resistência massiva perante os assassinos do estado, o hálito da rua tornou-se ainda mais cálido, mais hospitaleiro e criativo que antes.
  Não é da nossa competência propor uma linha geral ao movimento.
  No entanto assumimos a nossa responsabilidade na luta comum, já que é uma luta pela liberdade.
  Sem ter que concordar com todos os aspectos deste fenómeno de massas, sem sermos partidários do ódio cego e da violência pela violência,
  aceitamos que este fenómeno existe por um bom motivo.
  Não deixemos este hálito flamejante de poesia atenuar-se ou extinguir-se.
  Tornemo-lo numa utopia concreta: transformar o mundo e mudar a vida!
  Nenhuma paz com a bófia e seus mandantes!
  Todos para as ruas!
  Aqueles que não sentem a raiva que se calem!

  Estel Negre | 27/12/2008, 08:52
Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.

Els comentaris són moderats per evitar spam. Això pot fer que el teu escrit tardi un poc en ser visible.

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS